MATERIALA ALOKAIRUAN / ALQUILER DE MATERIAL

raketakpioleta-kranpoiakkaskoa

Zornotza Mendi Taldeak mendi materialaren alokairu zerbitzua eskaintzen die bere bazkideei. Mendian segurtasunez ibiltzea garrantzitsua da eta segurtasun neurri batzuk eskuragarri jarri nahi ditu mendi taldeak bere mendizaleei.

El Zornotza Mendi Taldea ofrece el servicio de alquiler de material de montaña a sus socios. La seguridad en la montaña es muy importante.y el club quiere que ciertos materiales estén a disposición de sus montañer@s.

 

ARAUDIA / REGLAMENTO

3.1.-  Materiala taldeko bazkideek bakarrik alokatu al izango dute beraien erabilerarako eta aste bateko iraupenarekin (asteazkenetik asteazkenera).

El material solo lo podrán alquilar los socios del club para uso propio y con una duración de una semana (de miércoles a miércoles)

3.2.-   Taldeak antolatzen duen ekintzetan parte hartzen duten bazkideek lehentasuna izango dute materialaren alokairuan, eta hauentzat doanekoa izango da alokairua. 5€-ko fidantza jarri beharko dute eta hau berreskuratuko dute materiala itzultzerakoan.

Los socios que participen en actividades del club tendrán preferencia para el uso del material que precisen para las mismas y tendrá carácter gratuito, pero se depositara una fianza de 5€ que se reintegrara al devolver el material.

3.3.-   Materiala hartu eta itzuli egoera onean egin behar da, garbi eta apurketa barik.

El material se cogerá y se devolverá en perfectas condiciones, limpio y sin roturas.

3.4.-   Materiala apurtu ezkero erabilera ez egokiarengatik, bazkideari materialaren prezioaren dirua eskatuko zaio.

La rotura del material por mal uso, se le exigirá al socio el pago del precio del material.

3.5.-   Materiala berandu bueltatu ezkero, bazkideari epe luzapeneko kuotaren ordainketa eskatuko zaio eta fidantza galduko du.

El retraso en la devolución del material, se le reclamará al socio el abono del coste del alquiler por el período de retraso y perderá la fianza.

3.6.-  Ez ZORNOTZA MENDI TALDEA ezta bere Zuzendaritza Batzordeak beregan hartuko ditu material honen erabileraren ondorioz izandako istripuek erantzukizunik.

Ni el ZORNOTZA MENDI TALDEA, ni su junta Directiva serán responsables de los posibles accidentes que puedan ocurrir por el uso indebido del material

3.7.-   Alokairuan dagoen materiala / Material que se alquila:

  • Pioleta / piolet
  • Kranpoiak / crampones
  • Kaskoa / casco
  • Elurretako raketak / raquetas de nieve

3.8.-    Alokairuaren prezioa 2 eurokoa izango da elementu bakoitzagatik eta materiala itzultzerakoan berreskuratuko den 5 euroko fidantza jarri beharko da.

El precio del alquiler es de 2 euros por cada elemento y habrá que depositar una fianza de 5 euros que se recuperará al devolver el material.